Jan Šovar pro Právního rádce: Složitost legislativy brzdí rozvoj ekonomické činnosti

FINREG PARTNERS poskytla poradenství společnosti Trisbee v souvislosti s tzv. přelicencováním v návaznosti na úpravu nového zákona o platebním styku po implementaci směrnice PSD2. 

FINREG PARTNERS poskytla poradenství společnosti Trisbee v souvislosti s tzv. přelicencováním v návaznosti na úpravu nového zákona o platebním styku po implementaci směrnice PSD2. 

Nadměrná složitost legislativy brzdí rozvoj ekonomické činnosti, zatěžuje jednotlivce, podniky i celou společnost. Znesnadňuje výkon řádné správy státu a kontrolu jeho fungování. Podkopává právní stát,“ shrnul partner advokátní kanceláře Jan Šovar nevýhody stavu našeho právního řádu.

Oblast práva finančního trhu reguluje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a více než sto nařízení Evropské unie a desítka vyhlášek České národní banky. „Tato právní pravidla provádějí a interpretují stovky stran obecných pokynů, úředních sdělení, vyjádření či stanovisek ČNB a Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy, který razí tak přehnaně zevrubný výklad, že se splnění všech požadavků zdá být až nemožné,“ dodává Jan Šovar.

Za nepřehledný stav může podle Jana Šovara i chybějící snaha tvořit právní normy srozumitelně a jednoznačně a chybějící tlak na snižování nepřehlednosti právního řádu. K lepšímu stavu právní regulace by obecně přitom mohl pomoci prostor pro sdílenou odpovědnost za kvalitu české legislativy mimo striktně vládní administrativu, a to v rámci celé právnické obce. „Soudci, advokáti, právní akademici by měli být zapojeni do diskuse, jak lze kvalitu právního řádu zlepšit. Řada evropských zemí zřídila speciální útvar, který navrhuje opatření na zlepšení kvality legislativy,“ dodává Jan Šovar.

Článek vyšel v měsíčníku Právní rádce v únorovém čísle roku 2019.

Další články