FINANČNÍ SLUŽBY

OBCHODNÍ POHLED

Subjekty v sektoru finančních služeb čelí vysoké míře regulace a nárůstu nákladů na compliance. Více než kdy jindy aktuálně platí, že právní poradci finančních institucí musí disponovat nejen podrobnou znalostí finanční regulace, ale musí také dobře chápat podnikání a obchodní model klienta. Díky bohatým zkušenostem z předchozí praxe takové požadavky napňujeme při poskytování poradenství v oblasti platebních služeb, investičních služeb, bankovnictví, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru, obchodování na kapitálových trzích a vydávání cenných papírů a investičních nástrojů.

POHLED REGULACE

Máme rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím klientům v oblasti finanční regulace. Dobře si uvědomujeme její komplexitu a rozumíme souvislostem mezi jednotlivými předpisy. Poskytujeme služby právního poradenství, compliance a nastavení vnitřních procesů v oblasti regulace dle předpisů jako je MAD II, MIFID II, MIFIR, EMIR, PSD II, nařízení o prospektu, CCD/MCD a dle jejich lokálních implementací. Umíme navrhnout řešení komplikovaných problémů v oblasti compliance a pomůžeme v případech sankčního řízení vedeného Českou národní bankou (ČNB) nebo ze strany jiného státního orgánu.

KLÍČOVÉ OBLASTI

Poskytujeme právní poradenství obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, bankám, investičním společnostem, poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru, platebním a jiným finančním institucím, emitentům dluhových nebo kapitálových nástrojů a dalším osobám v různých záležitostech, jako jsou např.:

  LICENCE ČNB

Naše služby zahrnují přípravu žádostí a veškerých relevantních dokumentů pro potřeby získání licence obchodníka s cennými papíry (OCP), licence investičního zprostředkovatele, licence platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a poskytovatele dalších platebních služeb, licence nebankovního poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Rádi poskytneme také kompletní servis v souvislosti se schvalováním prospektu cenných papírů.

COMPLIANCE A VNITŘNÍ PROCESY

Poskytujeme externí compliance služby finančním institucím a další související služby, včetně nastavení vnitřních procesů, produktové politiky a cílových trhů, přípravy vnitřních předpisů, monitorování legislativy a jejích změn, implementace nové regulace (jako je MiFID II/MiFIR nebo GDPR) a její revize, nastavení AML/CFT procesů a služeb DPO finančním institucím. Zajistíme také školení a podporu pracovníkům klienta v regulatorní oblasti.

 SMLOUVY A KLIENTSKÁ DOKUMENTACE

Připravujeme veškerou klientskou smluvní i nesmluvní dokumentaci týkající se finančních služeb, včetně NDA, investičního dotazníku, smluv o úvěru a mandátních smluv. Navrhneme také smlouvy s obchodními partnery a zprostředkovateli se zohledněním požadavků ČNB. Zajistíme revizi smluvní dokumentace v návaznosti na novou regulaci (např. MiFID II/MiFIR, IDD, GDPR, apod.).

 ZAHRANIČNÍ LICENCE A EVROPSKÝ PAS

Jsme připraveni pomoci našim klientům se získáním licence k poskytování finančních služeb v jiných členských státech EU (jako je Lucembursko, Litva nebo Estonsko). Poskytujeme veškeré relevantní služby v souvislosti s notifikací pro účely přeshraničního poskytování služeb na základě evropského pasu.

 VYDÁVÁNÍ DLUHOPISŮ, INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ A JINÉ FINANCOVÁNÍ

Máme rozsáhlé zkušenosti s bankovním financováním a s emisí dluhopisů, včetně veřejné nabídky dluhopisů a přípravy prospektu. Zajišťujeme kompletní právní servis v souvislosti s emisí dluhopisů a jiných cenných papírů. Jsme schopni klienty provést také procesem financování prostřednictvím jiných dluhových a hybridních nástrojů, jako jsou investiční certifikáty a další instrumenty, a poskytnout poradenství v souvislosti se smluvní agendou i relevantní regulací.

 OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

Poskytujeme právní poradenství v souvislosti s rozvojem nových aktivit v oblasti tradingu a transakcí s deriváty, včetně algoritmického obchodování, HFT a DEA. Specializujeme se také na omezení a požadavky týkající se regulovaných a jiných trhů, povinného vypořádání transakcí nebo přístupu k centrálním protistranám (CCPs).